Úvod » Pro studenty » Závěrečné práce » Výběr témat závěrečných prací

Výběr témat závěrečných prací

Témata plánovaná pro akademický rok 2021/2022

Orientační výpis pro seznámení se s možnými tématy závěrečných prací před jejich zveřejněním ve STAGu. Pro aktuální informace se obraťte na uvedené školitele.

 

Návrh systému ohřevu pro lisovací zařízení na přesnou optiku  

prof. Tomáš Vít         

Současným trendem je lisovat skleněné optické elementy v přesnostech cca 50 - 100nm (průměr do 20 mm). Komerčně dostupná zařízení jsou buď řádově méně přesná nebo neproduktivní. Aby bylo možné dosáhnout požadovaných parametrů je nutné navrhnout nový systém pro ohřev skleněných polotovarů a forem. Cílem práce je návrh a analýza systému ohřevu v zařízení pro lisování přesných optických elementů (GPM).

 

Návrh systému chlazení pro lisovací zařízení na přesnou optiku

prof. Tomáš Vít   

Současným trendem je lisovat skleněné optické elementy v přesnostech cca 50 - 100nm (průměr do 20 mm). Komerčně dostupná zařízení jsou buď řádově méně přesná nebo neproduktivní. Aby bylo možné dosáhnout požadovaných parametrů je nutné navrhnout nový systém pro chlazení skleněných polotovarů a forem. Cílem práce je návrh a analýza systému chlazení v zařízení pro lisování přesných optických elementů (GPM).

 

Termomechanická analýza stitchovacího interferometru

prof. Tomáš Vít         

Pro přesnou průmyslovou výrobu je nezbytně nutné provádění přesných měření. V případě výroby přesných optických elementů je jednou z možností měření tvaru výrobků interferometrické měření. Provozní vlastnosti měřicího zařízení jsou ovlivněny, kromě jiného, také změnami teploty.Cílem práce je provedení termo-mechanické analýzy interferometrického měřicího zařízení a návrh opatření k zlepšení provozních parametrů.

 

Numerická simulace procesu lisování přesných optických elementů

prof. Tomáš Vít   

Proces lisování přesné optiky patří mezi nejmodernější výrobní technologie. Samotný proces je náročný hlavně s ohledem na materiálové vlastnosti výlisku a jejich změnu s měnící se teplotou. Pro návrh technologie je důležité ovládat nástroje pro predikci výsledků procesu lisování. Jednou z možností je provádění numerických simulací.

 

Měření rychlostního pole v plynoměru 

prof. Tomáš Vít   

Moderní zařízení pro měření průtoku plynů pracují na principu detekce fázového posuvu při šíření ultrazvukových vln ve směru a proti směru proudění. Tímto způsobem ale zaznamenávají pouze středovanou rychlost. Tvar rychlostního profilu je zohledňován kalibračními koeficienty.

 

Monitoring provozu tepelného čerpadla   

Ing. Luděk Jančík

Cílem práce je navrhnout systém pro monitoring experimentálního modelu tepelného čerpadla za použití programovatelného logického regulátoru (PLC).

 

Měření pomocí metod stereo-PIV a planar-LIF a porovnávání různých konfigurací

Ing, Jaroslav Pulec

V rámci předmětu Projekt I bude hledána optimální konfigurace systému pro stereo-PIV, resp. planar-LIF měření rychlostních, resp. teplotních polí. Experimenty budou provedeny ve vodě v již existujícím skleněném kanále o průřezu (200 × 20) mm2 při nízkých Reynoldsových číslech. Měřená rovina bude v obou případech kolmá na směr proudění. Projekt bude zaměřen na optimalizaci z hlediska optického přístupu do zkoumané oblasti (eliminace nežádoucích odlesků, minimalizace vlivu lomu světla atp.), ale zároveň bude cílem nalézt takové uspořádání, které umožní snadnou a rychlou změnu metody měření z PIV na LIF a opačně.

 

Koncepční návrh zdroje tepla pro města Liberec a Jablonec n. N.

Ing. Ondřej Burian

V rámci projektu bude studentem proveden koncepční návrh energetického zařízení pro zajištění dodávky společné tepla pro města Liberec a Jablonec nad N. Zařízení může být koncipováno pouze jako výtopna s výrobou tepla nebo jako teplárna s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.

 

Koncepční návrh teplárenského zdroje pro průmyslový podnik

Ing. Ondřej Burian

V rámci projektu bude studentem proveden koncepční návrh energetického zařízení pro kombinovanou výrobu elektřina a tepla pro zvolený (modelový) průmyslový podnik.

 

Výpočetní nástroj pro návrh a optimalizaci průtočných části hydrodynamických čerpadel

Ing. Ondřej Burian

V rámci projektu student vytvoří ve vhodné platformě (Python, MATLAB, Excel …) výpočetní nástroj pro automatizovaný návrh geometrie průtočných částí (spirální skříň a oběžné kolo) hydrodynamických čerpadel (pozn.: částečně již vytvořeno, lze kde navázat).

 

Výpočetní nástroj pro návrh a optimalizaci trubkových výměníků tepla

Ing. Ondřej Burian   

V rámci projektu student vytvoří ve vhodné platformě (Python, MATLAB, Excel …) výpočetní nástroj pro automatizovaný návrh geometrie teplosměnných ploch trubkových výměníků tepla (pozn.: částečně již vytvořeno, lze kde navázat).