Úvod » Katedra » Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

 

Hlavní pedagogickou činností katedry je výuka předmětů, jejichž obsahem je:

 • mechanika nestlačitelných i stlačitelných tekutin, vnitřní i vnější aerodynamika, studium proudění v zemské atmosféře
 • základy termofyzikálních vlastností látek v pojetí fenomenologickém i molekulárním
 • termodynamika, základy termodynamického návrhu strojů, základy chemické termodynamiky
 • přenos tepla, zejména praktické aplikace (např. tepelné výměníky), přenos hmoty
 • numerické metody v mechanice tekutin a termodynamice
 • experimentální metody, měření klasickými metodami i moderní elektrické a optické metody měření, vyhodnocování výsledků, reprodukovatelnost, vizualizační techniky
 • energetická zařízení, tepelná a provozní technika, vytápění, klimatizační zařízení, využití sluneční energie, obnovitelné zdroje energie
 • technika životního prostředí, současné i perspektivní technické prostředky ochrany nejvýznamnějších složek životního prostředí, znečišťující látky, hluk, chvění, tepelné znečištění prostředí, problematika tuhých odpadů
 • jaderná energetika, způsoby uvolňování jaderné energie, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, řetězová štěpná reakce v jaderném reaktoru, termonukleární energie, termonukleární reaktor
 • procesní technika (látkové změny, tvoření směsím rozklad směsi, sušení, spalování)

 

Katedra energetických zařízení nabízí v denním i kombinovaném studiu bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy.

Studium se zaměřuje na problematiku energetiky, tepelné techniky, stavbu energetických zařízení, provoz a návrh některých energetických celků, solární energii, akumulaci tepla a nové trendy v oblasti úspor energie a efektivního využívání energetických zdrojů.

 

 

 

Studenti jsou seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení.

Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů.

Během studia se studenti na katedře setkávají se zajímavými technickými problémy z praxe, mají možnost řešit bakalářské, diplomové a disertační práce v úzkém kontaktu se spolupracujícími podniky a absolvovat u nich stáže. V rámci své práce se studenti mohou podílet na řešení výzkumných projektů.

 

 

 

Katedra dále zajišťuje exkurze do podniků zabývajících se výrobou energetických zařízení, resp. využitím a přeměnou různých zdrojů energie (tepelné, vodní a jaderné elektrárny, teplárny, spalovny)

Studenti doktorského studia se pravidelně zúčastňují mezinárodních konferencí v Evropě, ale také např. v USA, Číně, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Singapuru a dalších zemí světa. V rámci studia mohou absolvovat stáže na spolupracujících pracovištích (např. Rakousko, Německo, Nizozemsku, Taiwan).

 

Katedra energetických zařízení se podílí na výuce v následujících studijních programech:

 

Absolvent Katedry energetických zařízení najde uplatnění např. na pozicích:

 • Konstruktér tepelných zařízení
 • Konstruktér strojních a tepelných zařízení
 • Výpočtář v oblasti mechaniky tekutin a termodynamiky
 • Experimentátor a vývojový pracovník
 • Projektant energetických celků a systémů
 • Projektant nízkoenergetických a pasivních staveb
 • Projektant systémů klimatizace, větrání a vytápění
 • Energetický auditor (energetické štítky budov)
 • Operátor energetických celků (v elektrárnách, teplárnách)
 • Projektant energetických soustav, potrubních sítí
 • Operátor energetických soustav