Úvod » Katedra » Pedagogická činnost » Magisterský studijní program

Magisterský studijní program

1. N2301 Strojní inženýrství (pouze pro dostudování) obor 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení  zaměření Energetická zařízení

 

2. N0715A270019KSZ Konstrukce strojů a zařízení

  • Standardní doba studia: 2 roky
  • Typ studia: navazující
  • Forma studia: prezenční / kombinované
  • Zakončení: diplomová práce, státní zkouška
  • Získaný titul: inženýr (Ing.)

Na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci existují dlouhodobě studijní programy a obory, které se zabývají konstrukcí strojů a zařízení. Svým zaměřením se navazující studijní program bude orientovat na předání znalostí a dovedností z konstrukce strojů, zařízení a výrobních linek, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených řadou výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně komercionalizací.

Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti.

Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu studovat obor Energetická zařízení  (KSZ - KEZ)

V tomto studijním oboru získá student ucelené a aplikační poznatky z konstrukce strojů při uplatnění moderních výpočtových a projektových metod, dále znalosti o hospodaření s energií, o využívání nových netradičních způsobů získávání energie atd. Absolvent se uplatní jako konstruktér, výpočtář nebo vývojový pracovník technického rozvoje při navrhování, projektování a výrobě zařízení tepelné techniky, např. soustav vytápění, klimatizačních zařízení, ventilačních jednotek , nebo jako energetik většího závodu, pracovník elektrárny, teplárny, atp. Absolvent může také na katedře pokračovat v doktorském studiu.  

 

3. N0715A270020AM Aplikovaná mechanika

  • Standardní doba studia: 2 roky
  • Typ studia: navazující
  • Forma studia: prezenční / kombinované
  • Zakončení: diplomová práce, státní zkouška
  • Získaný titul: inženýr (Ing.)

Na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci existují dlouhodobě studijní programy a obory, které jsou velmi úzce spojeny s aplikovanou mechanikou. Navazující studijní program Aplikovaná mechanika se orientuje na předání znalostí a dovedností z oblasti aplikovaných věd, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených řadou výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky.

Teoretickým základem oboru jsou znalosti z oblasti aplikovaných věd, které vytvářejí předpoklady pro řešení konkrétních úkolů v oblasti inženýrské mechaniky, mechaniky tekutin nebo termomechaniky.

Cílem studia je, aby student po absolutoriu prokázal schopnost a způsobilost k samostatné odborné, výzkumné nebo vývojové práci a byl způsobilý využívat teoretické poznatky a moderní metody získané studiem při řešení náročných problémů vybraných oblastí mechaniky. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti
a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti.

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu studovat obor Mechanika tekutin (AM - KEZ - MT)

V tomto studijním oboru si student osvojí důkladné teoretické znalosti a metody práce v oblasti přenosových dějů při řešení stacionárních i nestacionárních úloh vnitřní i vnější mechaniky tekutin, v analýze a výpočtech přenosových dějů, které probíhají v tepelných strojích a zařízeních. Absolvent ovládne numerické výpočtové metody a experimentální prostředky k řešení úloh v různých oborech strojírenské praxe. Absolventi oboru budou schopni adaptability na měnící se požadavky praxe v různých strojírenských a příbuzných oborech. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v doktorských studijních programech.

 

Absolventi obou oborů magisterského studia najdou uplatnění ve vývojové, projekční i provozní činnosti ve velkých i malých podnicích, ve výzkumných ústavech, ve školství nebo i v samostatném podnikání. Aplikačními oblastmi pro absolventy mohou být automobilový, potravinářský či chemický průmysl, průmysl větrání, vytápění, klimatizace, chlazení, energetika, ochrana životního prostředí atd.