Úvod » Katedra » Pedagogická činnost » Doktorský studijní program

Doktorský studijní program

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech a na vysokých školách.

 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Typ studia: doktorské
 • Forma studia: prezenční / kombinované
 • Zakončení: disertační práce, státní doktorská zkouška
 • Získaný titul: doktor (Ph.D.)

 

1. P2301 Strojní inženýrství – obor 3901V003 Aplikovaná mechanika – zaměření Mechanika tekutin a termodynamika (pouze pro dostudování)

 

2. P2302 Stroje a zařízení – obor 2302V010 Konstrukce strojů a zařízení – zaměření Energetické stroje

Hlavním cílem studia je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje energetických strojů a zařízení prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují přední odborníky FS TUL a TUL.

Dalším cílem je efektivní a systematické propojení vědy a výzkumu na FS TUL s doktorským studijním programem a další rozvoj vlastního oboru „Konstrukce strojů a zařízení“ se zaměřením na energetické stroje.

Absolvent doktorského studijního programu si během studia osvojí široký soubor odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí, které mu umožní samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje strojů a zařízení.  

 • Odborné znalosti: Absolvent doktorského studijního programu disponuje hlubokými teoretickými a odbornými znalostmi z konstrukce a stavby strojů a zařízení, aplikované mechaniky, modelování mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, technických měření a experimentálních metod. Při studiu získá hlubší znalosti i z dalších disciplín strojních a příbuzných oborů podle zaměření disertační práce.
 • Odborné dovednosti: Absolvent doktorského studijního programu má schopnost samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje strojů a zařízení, přičemž je schopen navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy a metody způsobem, který umožňuje rozšiřovat stávající stav poznání. Osvojí si například metody analýzy, syntézy a optimalizace konstrukčních problémů.
 • Obecné způsobilosti: Absolvent doktorského studijního programu je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti. Osvojil si metody tvůrčí vědecké práce založené na simulačních a experimentálních přístupech.

Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech, v ústavech AV, ve výzkumných centrech a na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí.

 

3. P0715D270004 Aplikovaná mechanika

Cílem studijního programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují špičkové odborníky FS TUL a TUL.

Absolvent doktorského studia programu Aplikovaná mechanika má hluboké znalosti z oblasti mechaniky tekutin a termodynamiky. Podle zaměření odborné práce má rovněž znalosti z oblasti konstrukce strojů a zařízení a materiálového inženýrství.

Prioritními vědecko-výzkumnými oblastmi tak jsou:

 • Turbulentní a laminární proudění, stabilita mezní vrstvy, problematika pasivního a aktivního ovlivňování parametrů mezní vrstvy s ohledem na kontrolu a intenzifikaci přestupu tepla. Oblast zahrnuje problematiku od vývoje v oboru průmyslových výměníků tepla a entalpických výměníků až po problematiku chlazení mikroelektroniky.
 • Stlačitelné proudění s důrazem na zvyšování účinnosti směšovacích procesů a problematiku ejektorového chlazení.
 • Vícefázové proudění a kavitace s aplikacemi v oblasti úprav povrchových vrstev různých materiálů a v oblasti biomechaniky.
 • Dynamika vysokorychlostního impaktu, šíření napěťových vln v pokročilých materiálech.
 • Vývoj úzce specializovaných simulačních metod, 3D metody molekulárních simulací, simulace pokročilých materiálů.
 • Výzkum v oblasti vibroizolačních systémů a vibroizolačních materiálů.
 • Měřicí metody pro přesné měření mechanických a termodynamických veličin, vývoj a verifikace měřicích metod, aplikace různých měřicích principů.
 • Výzkum proudění ne-newtonovských tekutin s aplikací ve zpracovatelském průmyslu (automotive, zpracování plastů, sklářský průmysl) a v biomechanice a medicíně.
 • Experimentální a analytický výzkum mechanických vlastností anizotropních nelineárních materiálů a jejich matematické modelování.

Absolvent doktorského studijního programu je schopen:

 • samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky a zkoumání její pozice v příslušném aktuálním odborném kontextu;
 • vytvořit rozsáhlou odbornou práci, která rozšiřuje hranice současného poznání, je schopen kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových poznatků; o výsledcích své práce umí diskutovat;
 • kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti jak prostřednictvím vědeckých prací, tak prezentací na vědeckých konferencích;
 • analyzovat a izolovat chyby a rizika v složitých technických problémech, schopnost kriticky zhodnotit výsledky simulací a experimentů a využít teoretické znalosti k ověření výsledků komplexních modelů.

 

Absolvent najde uplatnění jako pracovník v oblasti teoretického i aplikovaného výzkumu, či jako výzkumný a vývojový pracovník zejména v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Absolvent studijního programu se může zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a bude mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.

Absolvent může rovněž najít uplatnění jako řídící pracovník, hlavně pak v technických oborech, jako projektový manažer, výpočtář nebo konstruktér, jako specialista posuzující úroveň technických projektů.